• awaryjne i techniczne drogi dojazdowe dla samochodów osobowych oraz ciężkich (np. drogi pożarowe),
  • pobocza,
  • strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe,
  • nawierzchnie sportowe: boiska, pola golfowe, tory wyścigów konnych,
  • nawierzchnie dla organizacji imprez masowych,
  • parkingi okazjonalne, w tym stanowiska postojowe i drogi manewrowe,
  • pasy startowe oraz lądowiska dla samolotów i helikopterów,
  • wzmacnianie skarp oraz nasypów,
  • intensywnie użytkowane trawniki przydomowe,
  • możliwość zastosowania na gruncie, dachach lub stropodachach.

Przykład użycia naszego systemu pod trawnik intensywnie użytkowany w mieście

Trawnik miejski w systemie Netlon, Skwer Hoovera, Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Trawnik miejski w systemie Netlon, Skwer Hoovera, Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Drogi pożarowe

Klasyczny przykład drogi pożarowej na większości osiedli:


Proponowane przez nas rozwiązania zamienne do kostki i betonu:


 

Proponowane przez nas nawierzchnie przystosowane są pod ruch kołowy ciężki, dzięki czemu z powodzeniem stosowane mogą być pod drogi pożarowe jak i inne drogi okazjonalnie użytkowane.

trawiaste8

Pozytywna próba drogi pożarowej wzmacnianej nawierzchni trawiastej wykonana przez straż pożarną

 

Wymogi dotyczące dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009. 124. 1030 ze zm):

„§ 13.

2. W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.

3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3 m.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej”.

wymogi ppożaroweOferowane przez nas wzmacniane nawierzchnie trawiaste spełniają wymogi dotyczące dróg pożarowych, w szczególności warunki określone w § 13.
Dopuszczalny nacisk na oś przy 10% odkształceniu i jednoczesnym zachowaniu nośności nawierzchni:
dla testów jednoosiowego ściskania
– 110 kN/m2
z ciśnieniem bocznym 25 kPa
– 270 kN/m2

Wyniki potwierdzone przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dotychczas zgłaszane do odbiorów nawierzchnie każdorazowo przeszły pozytywne próby przeprowadzane przez Komendantów Straży Pożarnej.

 

Nasze Produkty
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

[contact-form-7 id="4" title="Footer Form"]
Dotacja